Kuom Pej

Kuom Somo Mar AMP?

AMP ochung’ ni Antibody Mediated Prevention (Yadh Moriwo mar geng’o Tuo). Maen rieko mar miyo ji yadh antibodies mondo one kabende gibiro geng’o ji kwom yudo tuo mar AYAKI.

Somo mar AMP en rieko manyien machalore kod somo mamoko mosega tim e nonro mag dwaro sindand geng’o AYAKI. E somo machon mag sindande geng’o touché, ji yudo sindan mar geng’o tuo, kaeto warito mondo wane dendgi biro loso antibodies makedo kod AYAKI. E somoni, wabiro kadho hatua noendo, mondo wami ji yadh antibodies achiel kachiel. Wabiro timo maendi e chwoyo sindand ler, ma jomoko luongo ni “sindand ler” kata “yudo pi”. Mae en somo mokwongo mapimo kabende yadh antibody nyalo geng’o tuo AYAKI kwom ji.

Antibody En Ang’owa?

Antibodies gin yor del mag kedo kod tuche. Ginyalo riwore kod bacteria gi viruses mondo gigeng’ gi kwom kelo tuo. Maendi iluongo ni “rucho.” Inyalo kawo antibodies kaka jolweny, matiyo mondo ogeng’ ji kwom yudo tuoche. Antibody, miluongo ni VRC01, en mar rucho tuo mar AYAKI. Pimo mag nonro osenyiso ni antibody marucho kaka VRC01 nyalo geng’o touché mang’eny mag AYAKI e piny mangima. Otimo maendi kuom riwore kuonde virus motiyogo e riwore kod sende mangima, kaeto ogeng’o touché. Somo mar AMP biro puonjo wa somo kabende VRC01 antibody biro geng’o tuo mar AYAKI kuom ji.

VRC01 / HIV Virus Attachment from HIV Vaccine Trials Network on Vimeo.

Wachnane Weche Moko Kuom Sindand Ler Kata Keto Pi.

Sindand ler kata pi chakore gi mfuko mar pi mokik gi chumbi, pi chumbi ma imiyo joma pi orumo e dendgi. Yadh Antobody mar VRC01 iriwo gi pi chumbi kod ajuoga machiwo yiedhe. Antibody mimedo luwore gi pek mar ng’ato, omiyo joma pek ahinya yudo antibody mang’eny. Kipimo ariyo ibiri tem mondo one kabende gibiro geng’o AYAKI: kipimo mar 10 mg/kg, kod kipimo mar 30 mg/kg. Jomoko biro yudo placebo, maen mana pi chumbi momedi kod antibody. Sindand ler gi pi imiyo jimo manitie esomo kwom dakika 30-60. Mondo ochwoyi sinand ler, sindan maler iketoe tyub matin mar jwala e ler mar ching jasomo. Mfuko mar pi itweyo epol kaeto itudo gi pamp, mapimo kaka pi chwer kadonjo e ching ng’ato.

Jasomo yudo sindand kata pi ler (sindan ler).

Ng’ama Timo Somo?

Somoni itimo kod kampunde ariyo, kambi miyuongo ni the HIV Vaccine Trials Network kod the HIV Prevention Trials Network gi dho ngere. Kambe ariyo gi kod joma nitiere eklinige mag somoni tiyo kamoro achiel kod ji duto moriwore kodgi mondo giket adieri ni nonro ni owinjore kod chike gi timbe mag okanda.