KUZVIPRIRA

CHIIKO CHAMUNGATARISIRE KANA MAFUNGA KUZVIPIRA

Tichapindura mibvunzo yenyu kuitira kuti munyatso nzvisisa zvinodiwa muchidzidzo ichi.

  • Muchaongororwa hutano hwenyu uye kuongororwa ropa renyu.
  • Munguva yechidzidzo ichi kusvika chapera, muchabaiwa madiripu(IV) gumi, kamwechete pamasvondo masere. Madiripu aya anotora nguva yakaita maminitsi makumi matatu kusvika makumi matanhatu. Madiripu aya anogona kunge aine masoja ekudzivirira chirwere, kana kuwana mushonga weplacebo (usina zvakapamhidzirwa).
  • Muchakumbirwa kuti munyore pasi kuti murikunzwa seyi mumazuva matatu muchangobva kubaiwa IV. Mucharamba makabatana nevashandi vepakirinika panguva dzese idzi. 
  • Muchashanyira pano kuitira kukurukura zvakadzama nezve Mukondombera nekuongororwa, kupindurwa kwemibvunzo kubva kuvashandi vepakirinika. Nguva idzi hadzina kureba senguva dzamunouya kuzobaiwa IV.