BOITHAOPO

SEO O KA SE LEBELLANG HAEBA O ETSA QETO YA HO ITHAOPA

Re tla araba dipotso dife kapa dife tseo o nang le tsona ho etsa bonnete ba hore o utlwisisa se amehang mabapi le ho nka karolo phuputsong ya rona.

  • O tla etswa ditlhahlobo tsa mmele tse tla kenyeletsa diteko tsa madi.
  • Nakong ya phuputso ena, o tla fumana dipompelo tsa madi tse 10 tsa mothapong wa madi (IV), ha nngwe dibekeng tse ding le tse ding tse 8. Tsona di nka metsotso e 30-60. Di ka ba le lesole la mmele la phuputso, kapa e ka ba sekamoriana (se sa sebetseng).
  • O tla kotjwa ho sala morao ka moo o ikutlwang ka teng matsatsing a 3 a latelang pompelo ka nngwe ya hao ya moriana. Wena le basebetsi ba setsing le tla ba le kopano mabapi le ka moo o ikutlwang nakong ena.
  • Diketelo tsa tshalomorao di tla kenyeletsa dikeletso tsa maikutlo tsa HIV le diteko, le ho araba dipotso ho tswa ho basebetsi ba tleliniking. Diketelo tsena di tla ba kgutshwane ho feta diketelo tseo o fumanang IV ho tsona.