THUTOPATLISISO YA AMP YA THIBELO YA HIV

Babatlisisi ba AMP ba itsise maduo a ntlha a Dithutopatlisiso tsa AMP  


AMP e emela Antibody Mediated Prevention (Thibelo e e Thusiwang ke Dilwantsha-Megare). E ke kgopolo ya go fa batho dilwantsha-megare go bona gore a di tlaa sireletsa kgatlhanong le tshwaetso ya HIV.

Thutopatlisiso e, e gape e bidiwang HVTN 703/HPTN 081, e leka kgopolo e ntšhwa ya thibelo ya HIV. Mo dithutopatlisisong tse di tlwaelegileng tsa meento, re fa batho moento mme re leta go bona gore a mebele ya bone e tlaa tsiboga ka go dira dilwantsha-megare tse di kgatlhanong le HIV. Mo thutopatlisisong e, re tlile go tlola kgato eo, mme re tlile go fa batho dilwantsha-megare fela ka tlhamalalo. Re tlaa dira se ka tlhabo e e tsenang mo ditshikeng, e batho ba bangwe ba e itseng botoka e le go tsenngwa IV kgotsa go tsenngwa diripi. E ke thutopatlisiso ya ntlha e e lekang gore a selwantsha-mogare se se ka thibela ditshwaetso tsa HIV mo bathong.