KA GA AMP

THUTOPATLISISO YA AMP KE ENG?

AMP e emela Antibody Mediated Prevention (Thibelo e e Thusiwang ke Dilwantsha-Megare). E ke kgopolo ya go fa batho dilwantsha-megare go bona gore a di tlaa sireletsa batho gore ba se ka ba tshwaediwa ke HIV.

Thutopatlisiso ya AMP ke kgopolo e ntšhwa ya thibelo ya HIV e e amanang le se se dirilweng mo patlisisong ya moento wa HIV. Mo dithutopatlisisong tse di tlwaelegileng tsa HIV, batho ba fiwa moento mme babatlisisi ba leta go bona gore a mebele ya bone e tlaa tsiboga ka go dira dilwantsha-megare tse di kgatlhanong le HIV. Mo thutopatlisisong e, re tlaa tlola kgato eo, mme re fe batho dilwantsha-megare ka tlhamalalo. Re tlaa dira se ka tlhabo e e tsenang mo ditshikeng, e ka tlwaelo e bidiwang “IV” kgotsa “go tsenngwa diripi”. E ke thutopatlisiso ya ntlha e e lekang gore a dilwantsha-megare di ka thibela ditshwaetso tsa HIV mo bathong.

SELWANTSHA-MOGARE SE KE ENG?

Dilwantsha-megare ke diporoteine tsa tlhago mo mmeleng tse di lwantshang bolwetse. Di kgona go kgomarela ka fa ntle ga baketeria le megare go di thibela gore di se ka tsa baka tshwaetso. Se se bidiwa “go timola.” O ka akanya ka dilwantsha-megare jaaka masole a mmele, a a dirang go sireletsa batho mo ditshwaetsong. Selwantsha-mogare, se se bidiwang VRC01, ke selwantsha-mogare sa konokono se se timolang HIV. Diteko tsa laboratori di bontshitse gore dilwantsha-megare tsa konokono tse di timolang tse di jaaka VRC01 di ka thibela ditshwaetso tsa mefuta e mentsi e e farologaneng ya HIV go tswa mo lefatsheng lotlhe. E dira se ka go kgomarela mafelo a a mo mogareng a e a dirisang go kgomarela disele tse di itekanetseng, go thiba tshwaetso. Thutopatlisiso ya AMP e tlaa re thusa go ithuta gore a selwantsha-mogare sa VRC01 se tlaa thibela tshwaetso ya HIV mo bathong.

VRC01 / HIV Virus Attachment from HIV Vaccine Trials Network on Vimeo.

MPOLELELE GO YA PELE KA iv KGOTSA DIRIPI. 

IV kgotsa diripi e simolola ka kgetsana ya motswako wa metsi a a letswai o o tlwaelegileng, metsi a a letswai a a tshwanang le a a fiwang batho ba ba feletsweng ke metsi mo mmeleng. Selwantsha-mogare sa VRC01 se tsenngwa mo motswakong wa metsi a a letswai ke rakhemisi. Selekanyo sa selwantsha-mogare se se tsenngwang se ikaegile ka boima jwa mmele jwa motsayakarolo, ka jalo batho ba ba nang le boima jo bo oketsegileng jwa mmele ba tlaa fiwa selwantsha-mogare se se oketsegileng. Methamo e mebedi ya selwantsha-mogare e tlaa lekwa go bona gore a e ka kgona go thibela ditshwaetso tsa HIV: mothamo wa 10 mg/kg, le mothamo wa 30 mg/kg. Batho bangwe ba tlaa fiwa placebo, e e leng motswako wa metsi a a letswai o o tlwaelegileng o o sa tsenngwang selwantsha-mogare. IV kgotsa diripi e tsenngwa motsayakarolo wa thutopatlisiso ka metsotso e 30-60. Gore o tsenngwe IV, nnalete e e se nang mogare e dirisiwa go tsenya tšhupu e nnye ya polasetiki mo teng ga tshika mo letsogong la motsayakarolo. Kgetsana ya seedi e kgwagediwa mo paleng e bo e golaganngwa le pompo, e e laolang gore diteng tsa kgetsana di elela ka bonako go le kana kang mo teng ga tšhupu go tsena mo letsogong la motsayakarolo.

ke mang yo o TSAMAISANG thutopatlisiso?

Thutopatlisiso e tsamaisiwa ke mekgatlho e mebedi, HIV Vaccine Trials Network le HIV Prevention Trials Network. Mekgatlho ka bobedi le ditleliniki tsotlhe tse di tsayang karolo di dira tirisanong le bannaleseabe ba setšhaba go netefatsa gore patlisiso e e a amogelesega mo setšhabeng le gore e tlotla ditso tsa lefelo.