GO ITHAOPA

SE O KA SE LEBELELANG FA O TSAYA TSHWETSO YA GO ITHAOPA

Re tlaa araba dipotso dingwe le dingwe tse o nang le tsone go netefatsa gore o tlhaloganya se se amegang fa o tsaya karolo mo thutopatlisisong ya rona.

  • O tlaa nna le ditlhatlhobo tsa mmele tse di akaretsang diteko tsa madi.
  • Mo tsamaong ya thutopatlisiso, o tlaa fiwa ditlhabo tse 10 tsa IV, gangwe dibeke dingwe le dingwe tse 8. Tse di tlaa tsaya metsotsotso e 30-60. Di ka nna le selwantsha-mogare sa thutopatlisiso, kgotsa e ka nna placebo (e e se nang moento).
  • O tlaa kopiwa gore o ele tlhoko gore o ikutlwa jang ka malatsi a le mararo morago ga IV nngwe le nngwe. Wena le badiredi ba lefelo la thutopatlisiso le tlaa golagana ka ga gore o ikutlwa jang mo nakong e.
  • Maeto a tatediso a tlaa akaretsa kgakololo ka HIV le diteko, le go araba dipotso go tswa go badiredi ba thutopatlisiso. Maeto a a tlaa nna makhutshwane go feta maeto a o tsenngwang IV.