Somo Mar Geng’o Ayaki Mar Amp

Jonoro mag AMP olando duoko mokwongo kowuok e Nonro mar AMP


AMP ngeche ni ya Antibody mar Geng’o Tuo AYAKI. Maendi en rieko mar miyo ji yadh antibodies mondo one kabede gi nyalo gengo’ yudo AYAKI.

Somoni miluongo ni HVTN 703/HPTN 081, pimo rieko manyien mar geng’o AYAKI. E somo machon mag sindande geng’o touché, wamiyo ji sindan mar geng’o tuo, kaeto warito mondo wane dendgi biro loso antibodies makedo kod AYAKI. E somoni, wabiro kadho hatua noendo, mondo wapi ji yadh antibodies achiel kachiel. Wabiro timo maendi e chwoyo sindand ler, ma jomoko luongo ni sindand ler kata yudo pi. Mae en somo mokwongo mapimo kabende yadh antibody nyalo geng’o tuo YAKI kwom ji.