DIPOTSO TSE DI BODIWANG GANTSI TSA THUTOPATLISISO YA AMP

DIPOTSO LE DIKARABO